Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekakobylka.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-18

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych., • brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online). (powód: Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ: o pochodzą z różnych źródeł; o są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; o opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sylwia Carzyńska , adres e-mail: biblioteka@kobylka.pl , telefon: 511819820.

Informacja zwrotna

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biblioteka@kobylka.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Biblioteka mieści się przy ulicy Fałata, wejście do budynku od chodnika poprzez 8 stopni schodów prowadzące na wysoki parter.

Dostosowanie korytarzy

Brak dostosowania korytarzy

Dostosowanie schodów

Klatka schodowa prowadząca do poszczególnych wypożyczalni Biblioteki oraz pomieszczeń gospodarczych, sal edukacyjnych nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Prawo wstępu z psem asystującym

Możliwy dostęp z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Carzyńska
Ilość wyświetleń: 87
18 września 2020 14:32 (Sylwia Carzyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
18 września 2020 14:22 (Sylwia Carzyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
18 września 2020 14:21 (Sylwia Carzyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.